Code of Conduct

Κώδικας Δεοντολογίας

KORRES
KORRES

Αγαπητέ συνάδελφε,

Ο Όμιλος ΚΟΡΡΕΣ, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών, έχει επεκταθεί με συνεργάτες και εργαζομένους σε περισσότερες από 30 χώρες. Αυτό που μας ενώνει και μας καθοδηγεί στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες είναι οι βασικές μας αξίες.

Συνεχίζοντας την πορεία μας, είναι επιτακτική η ανάγκη να παρέχουμε στους ανθρώπους που μας εκπροσωπούν σαφείς κατευθύνσεις σχετικά με την ορθή επιχειρηματική συμπεριφορά και την ηθική που πρέπει να ακολουθείται κατά την καθημερινή άσκηση των καθηκόντων τους.

Οι αξίες μας απαιτούν από εμάς να είμαστε ανοικτοί, δίκαιοι, έντιμοι και να ενεργούμε με ακεραιότητα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και θετικό περιβάλλον εργασίας. Προσπαθούμε σθεναρά για μία υψηλή θέση στην αγορά, αλλά είμαστε πάντα ειλικρινείς, νόμιμοι και δίκαιοι στις σχέσεις μας με όσους συνεργαζόμαστε. Νοιαζόμαστε τόσο για τα αποτελέσματα του Ομίλου όσο και για το πώς αυτά επιτυγχάνονται.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας θέτει σαφείς προσδοκίες για την επιχειρηματική μας συμπεριφορά και παρέχει χρήσιμες οδηγίες για τη διαχείριση κρίσιμων θεμάτων, όπως η προσωπική ασφάλεια, η σύγκρουση συμφερόντων, οι ακατάλληλες πληρωμές, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο Κώδικας δεν μπορεί να καλύψει κάθε πιθανή κατάσταση, παρέχει όμως τις βασικές νομικές κατευθυντήριες γραμμές και τα πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς που θα μας βοηθήσουν να πάρουμε τις σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις.

Οι αξίες μας και η συμπεριφορά μας είναι τα βασικά θεμέλια για τον Κώδικα. Η προσωπική σου υποστήριξη και συμβολή, θα είναι καθοριστική στο να αποτελέσει αυτός ο Κώδικας τη βάση για την ευόδωση των κοινών μας προσπαθειών.

Με εκτίμηση,
Απόστολος Κορρές
Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος

Σκοπός του Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας να λειτουργεί βάσει των αξιών που έχει θέσει αλλά και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που θέτουν τα πρότυπα της βιομηχανίας. Παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τη γενική και την επαγγελματική συμπεριφορά που αναμένεται από τον καθένα από εμάς.

Τέλος, ο Κώδικας παραθέτει τις ευθύνες των εργαζομένων και την υποχρέωση να αναφέρουν τυχόν παραβίαση καθώς επίσης και να συνεργαστούν σε οποιαδήποτε έρευνα μπορεί να προκύψει. Η μη συμμόρφωση με τον Κώδικα ή οποιαδήποτε πολιτική του Ομίλου μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικά μέτρα.

Υπευθυνότητες υπαλλήλου

• Ανάγνωση και κατανόηση του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής
• Να ενεργεί κατά τρόπο ασφαλή, ηθικό και σύμφωνα πάντα με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
• Να εγείρει ερωτήματα και προβληματισμούς σε περίπτωση που αντιληφθεί πιθανές παραβιάσεις των νόμων, τον κανονισμών και του Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου ΚΟΡΡΕΣ.
• Να συνεργαστεί πλήρως σε περίπτωση που του/της ζητηθεί κατά την διάρκεια ελέγχου.

Αλληλεπίδραση με κρατικούς φορείς και ακατάλληλες πληρωμές

Όλες οι συναλλαγές του Ομίλου πρέπει να διενεργούνται με τρόπο νόμιμο και δεοντολογικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τόσο οι υπάλληλοι όσο και οι εκπρόσωποι του Ομίλου απαγορεύεται να προσφέρουν, να παρέχουν ή να αποδέχονται άμεσα ή έμμεσα, το οποιοδήποτε μη οφειλόμενο οικονομικό ή άλλο όφελος, σε δημόσιο και/ή ιδιωτικό φορέα, με σκοπό την εξασφάλιση ευνοϊκής μεταχείρισης ή επιχειρηματικού πλεονεκτήματος. Οι πληρωμές που γίνονται σε οποιονδήποτε ξένο ή κρατικό φορέα πρέπει να είναι νόμιμες σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και της εκάστοτε χώρας. Επιπλέον, οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τους κρατικούς φορείς και δεν μπορούμε να κατευθύνουμε ή να ενθαρρύνουμε κάποιον να παρέχει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σε οποιονδήποτε κυβερνητικό αξιωματούχο ή εκπρόσωπο. Οι πληρωμές από ή για λογαριασμό του Ομίλου ΚΟΡΡΕΣ σε ξένους ή κυβερνητικούς αξιωματούχους θα πρέπει πάντα να αφορούν αυστηρά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και θα πρέπει να είναι εύλογες ως προς το ποσό, δεδομένης της φύσης αυτών των υπηρεσιών.

Τι χρειάζεται να γνωρίζουμε

Μια ακατάλληλη πληρωμή συνεπάγεται κάθε μεταβίβαση αξίας που είναι παράνομη βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή μη επιτρεπόμενη από τους κανόνες του πελάτη ή του Ομίλου ΚΟΡΡΕΣ. Δεν επιτρέπεται η παροχή χρημάτων ή φιλοδωρήματος σε κρατικό υπάλληλο για την επίσπευση μιας υπηρεσίας, όπως π.χ. η έκδοση κάποιας άδειας ή την ευνοϊκή έκβαση κάποιου ελέγχου. Οι ίδιες αρχές θα πρέπει να ισχύουν και στις περιπτώσεις που λαμβάνουμε μία πληρωμή. Μία ακατάλληλη πληρωμή μπορεί να επιφέρει ποινική δίωξη τόσο στον ίδιο τον υπάλληλο όσο και τον Όμιλο τον οποίο εκπροσωπεί κατά την διάρκεια της εν λόγω πληρωμής. Σε περίπτωση που κάποιος υπάλληλος δεν είναι σίγουρος για τη νομιμότητα μιας πληρωμής θα πρέπει να συμβουλευτεί το τμήμα του Εσωτερικού Ελέγχου ή το Νομικό Τμήμα του Ομίλου.

Ε: Κατά τη διάρκεια επιλογής προμηθευτή για μία πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιηθεί σε ένα νέο προϊόν, ένας από τους υποψήφιους προμηθευτές προσφέρει χρηματικό αντίτιμο στον υπάλληλο του Ομίλου προκειμένου να τον επιλέξει για συνεργασία. Αποτελεί αυτή η προτεινόμενη συναλλαγή παραβίαση του Κώδικα;

Α: Ναι, η συναλλαγή αυτή θεωρείται δωροδοκία και απαγορεύεται ρητώς από τον παρών Κώδικα.

Σύγκρουση συμφερόντων

Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να υπάρξει όταν το προσωπικό συμφέρον ενός υπαλλήλου επηρεάζει την ικανότητά του να πάρει αντικειμενικές αποφάσεις για τον Όμιλο. Κάθε υπάλληλος οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία και να καταγράψει οποιεσδήποτε πιθανές συγκρούσεις. Η γνωστοποίηση της σύγκρουσης συμφερόντων μπορεί να γίνει μέσω του εντύπου «Δήλωση Σύγκρουσης Συμφερόντων».

Τι χρειάζεται να γνωρίζουμε

• Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε κατανοήσει του διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορεί να προκύψει μία σύγκρουση συμφερόντων.
• Μια σύγκρουση συμφερόντων που έγινε αντιληπτή αλλά δεν αναφέρθηκε, προκειμένου να διευθετηθεί, μπορεί να δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις και αμφισβήτηση της ακεραιότητας ενός υπαλλήλου.
• Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί επίσης να προκύψει ανάμεσα στα συμφέροντα του Ομίλου και τα συμφέροντα των μελών της οικογένειας ή των στενών φίλων ενός υπαλλήλου.
• Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε την θέση μας στην εταιρία για προσωπικό μας όφελος ή για όφελος κάποιου προσφιλούς μας προσώπου. Οποιαδήποτε προσωπική συναλλαγή με πελάτες και προμηθευτές της εταιρίας που μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά μας να διεκπεραιώσουμε την εργασία μας σωστά, θα πρέπει να αποφεύγεται.

E: Είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των προμηθευτών και μία από τις υποψήφιες για συνεργασία εταιρίες ανήκει στη σύζυγό μου. Χρειάζεται να επικοινωνήσω τη συγκεκριμένη περίπτωση ως πιθανή σύγκρουση συμφερόντων;

Α: Καθώς το συμφέρον της εταιρίας της συζύγου σου έρχεται σε σύγκρουση ή τουλάχιστον φαίνεται να έρχεται σε σύγκρουση με την αρμοδιότητά σου να επιλέξεις τον κατάλληλο προμηθευτή, θα πρέπει να ζητήσεις συμβουλή για τον ορθό χειρισμό της συγκεκριμένης κατάστασης. Η πιο ασφαλής επιλογή θα ήταν η εξαίρεση του συγκεκριμένου προμηθευτή από τους υποψήφιους προς συνεργασία.

Υγεία και Ασφάλεια

Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό για εμάς από την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων που δουλεύουν για τον Όμιλο ΚΟΡΡΕΣ. Πρέπει λοιπόν όλοι μας να είμαστε σε εγρήγορση και πειθαρχημένοι ως προς τους κανονισμούς ασφάλειας. Κάθε ένας από εμάς θα πρέπει να είναι πρότυπο για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας

Τι χρειάζεται να γνωρίζουμε

• Δεν αναλαμβάνουμε να διεκπεραιώσουμε εργασίες για τις οποίες δεν είμαστε αρμόδιοι.
• Σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτή η χρήση αλκοόλ ή οποιασδήποτε μορφής ουσία που μπορεί να βάλει σε κίνδυνο την προσωπική αλλά και την ασφάλεια των υπολοίπων υπαλλήλων της εταιρίας.
• Ενημερώνουμε σε περίπτωση που αντιληφθούμε μία κατάσταση η οποία μπορεί να βάλει σε ρίσκο την ασφάλεια των υπαλλήλων. Δεν μένουμε στην υπόθεση ότι κάποιος άλλος το έχει ήδη ή θα το κάνει αντί για εμάς.
• Ενημερωνόμαστε πλήρως για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν σε κάποια επείγουσα κατάσταση (π.χ. εκκένωση κτιρίου).

E: Τι θα πρέπει να κάνω σε περίπτωση που μου ζητηθεί να κάνω κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο για την ασφάλειά μου;

Α: Πρέπει να ενημερώσεις σχετικά τον προϊστάμενό σου. Αν διαπιστώσεις ότι αδιαφορεί και πως υφίσταται παραβίαση των κανονισμών ασφαλείας, πρέπει να ενημερώσεις σχετικά τον υπεύθυνο εσωτερικού ελέγχου.

E: Διαπιστώνεις ότι στον χώρο της αποθήκης υπάρχει ένα γυμνό καλώδιο ρεύματος. Πως ενεργείς;

Α: Ενημερώνεις σχετικά τον υπεύθυνο της αποθήκης για να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή ατυχήματος.

Εσωτερική πληροφόρηση

Εσωτερική πληροφόρηση είναι οποιαδήποτε μη δημοσιοποιήσιμη πληροφορία σχετική με τα σχέδια ή την κατάσταση του Ομίλου που θα μπορούσε να παρέχει ένα αθέμιτο πλεονέκτημα στο άτομο που θα τη χρησιμοποιήσει (π.χ. για αγοραπωλησία μετοχών του Ομίλου). Η χρήση μίας τέτοιας πληροφορίας μπορεί να θεωρηθεί παράνομη εάν η εν λόγω πληροφορία δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Ο Όμιλος κατά τον ίδιο τρόπο σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων, των προμηθευτών και των καταναλωτών του και δεσμεύεται για την διατήρηση του απορρήτου τους.

Τι χρειάζεται να γνωρίζουμε

• Οι υπάλληλοι που έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους πληροφορίες δε επιτρέπεται να τις δημοσιοποιούν ή να τις παρέχουν σε τρίτους με σκοπό το προσωπικό τους όφελος.

• Η χρήση και η δημοσιοποίηση τέτοιου είδους πληροφοριών είναι παράνομη (N. 3340/2005).

E: Πληροφορήθηκα ότι ο Όμιλος πρόκειται να προχωρήσει σε αγορά μιας μικρής εμπορικής εταιρίας. Μπορώ να αγοράσω μετοχές αυτής της εταιρίας εν αναμονή της εν λόγω αγοραπωλησίας;

Α: Όχι, η αγοραπωλησία μετοχών (είτε του Ομίλου, είτε της αγοραζόμενης εταιρίας) βασιζόμενη σε εσωτερική, μη δημοσιοποιημένη, πληροφόρηση είναι παράνομη και αποτελεί παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας.

E: Μία υπάλληλος από το τμήμα των πωλήσεων ετοιμάζει μία παρουσίαση για ένα νέο προϊόν. Είναι πολύ ενθουσιασμένη για αυτό και θέλει να συζητήσει για το προϊόν αυτό με έναν φίλο της που δεν ανήκει στο εργατικό δυναμικό του Ομίλου. Δεν είναι όμως σίγουρη κατά πόσο αυτό αποτελεί παραβίαση του κώδικα και αποφασίζει να συμβουλευτεί τον εσωτερικό έλεγχο. Μπορεί να κάνει αυτή τη συζήτηση με τον φίλο της;

Α: Ήταν σωστή η κίνηση να συμβουλευτεί τον εσωτερικό έλεγχο καθώς η επικοινωνία μη δημοσιοποιημένων πληροφοριών σχετικά με την εταιρία αποτελεί παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας.

Δώρα, γεύματα και διασκέδαση

Απαγορεύεται η προσφορά, η προτροπή παροχής ή η αποδοχή δώρων και δωρεών σε χρήμα ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή, καθώς και κάθε παροχή που σχετίζεται με την εκτέλεση των καθηκόντων των υπαλλήλων της εταιρείας καθώς μπορεί να δώσουν την εντύπωση δωροδοκίας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται κατά πόσο η αξία του δώρου που πρόκειται να δοθεί ή να ληφθεί θα μπορούσε να θεωρηθεί υπερβολική, ήτοι θα μπορούσε να επιφέρει ή να συνεπάγεται κάποια υποχρέωση από κάποιο από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Τι χρειάζεται να γνωρίζουμε

• Δεν δεχόμαστε δώρα, γεύματα ή οποιασδήποτε μορφής διασκέδαση ή ακόμα και μετρητά ως αντάλλαγμα για μία πράξη που μας ζήτησε να κάνουμε κάποιος πελάτης ή προμηθευτής.

• Σε πολλές περιπτώσεις η προσωπική κρίση του καθενός είναι απαραίτητη. Για παράδειγμα, ένα τυπικό δώρο που απλά ενισχύει την καλή συνεργασία με έναν προμηθευτή ή πελάτη είναι πλήρως αποδεκτό. Εν αντιθέσει, ένα ακριβό ταξίδι, για τον ίδιο λόγο, θα μπορούσε να θεωρηθεί υπερβολικό. Δεν είναι πάντα εύκολη η διάκριση μεταξύ ενός τυπικού και ενός υπερβολικού δώρου, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις, δώρα που ενώ από την περιγραφή τους δείχνουν να είναι τυπικά, η αξίας του είναι τέτοια που τα καθιστά υπερβολικά (π.χ. ένα πολύ ακριβό κρασί). Οι ίδιες αρχές ισχύουν και για δώρα που εμείς επιθυμούμε να δώσουμε στους πελάτες ή τους προμηθευτές μας. Αν δεν είστε σίγουροι για τη διάκριση

E: Ένας προμηθευτής με τον οποίο επιθυμούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας, προσκαλεί εσένα και τη/τον σύζυγό σου για διακοπές σε ένα ελληνικό νησί. Τα μεταφορικά και η διαμονή σε ένα ακριβό ξενοδοχείο είναι πληρωμένα από τον προμηθευτή. Μπορείς να δεχτείς τη πρόσκληση;

Α: Η περιγραφή της πρόσκλησης υποδηλώνει ότι δεν πρόκειται για ένα επαγγελματικό ταξίδι. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει, ευγενικά, να αρνηθείς την πρόσκληση. Αν όμως το ταξίδι είχε επαγγελματικό σκοπό, τότε η πρόσκληση θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή δεδομένου ότι τα έξοδα σου θα πληρωθούν, μετά από έγκριση, από την εταιρία ενώ τα έξοδα της/του συζύγου από εσένα προσωπικά.

Ανθρώπινα δικαιώματα, συνθήκες εργασίας και διακρίσεις

Μία από τις σημαντικότερες αξίες του Ομίλου ΚΟΡΡΕΣ είναι η δέσμευση να παρέχουμε συνεχώς τις κατάλληλες συνθήκες για τους εργαζομένους μας. Όχι μόνο επειδή πιστεύουμε ότι αυτό είναι το σωστό, αλλά και επειδή πιστεύουμε ότι είναι, από επιχειρηματική άποψη, η πιο λογική προσέγγιση. Είμαστε ενάντια σε κάθε μορφή καταναγκαστικής εργασίας, βασανιστηρίων, σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης, εργασιακών συνθηκών που αποτελούν απειλή για τη ζωή ή την υγεία, καθώς και την παιδική εργασία

Συνθήκες εργασίας

Όλοι οι υπάλληλοι δεσμεύονται με σύμβαση εργασίας, η οποία περιγράφει τις βασικές συνθήκες πρόσληψής, πχ. Ώρες εργασίας, μισθός και παροχές, υπερωρίες, άδειες, γονική άδεια, διαλλείματα, πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της εταιρίας κλπ. Η Υγεία και η Ασφάλεια είναι προτεραιότητα στην Korres. Για τον λόγο αυτό, οργανώνουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια σε συχνή βάση, σχετικά με σενάρια διαχείρισης κρίσεων και πρώτων βοηθειών, ενώ παράλληλα έχουμε εξασφαλίσει ομάδες εκτάκτων αναγκών στα κτίρια μας.

Καταναγκαστικής εργασία – παιδική εργασία

H ΚΟΡΡΕΣ απέχει συνειδητά από κάθε μορφή καταναγκαστικής εργασίας, δουλείας, βασανισμού, βίαιης και απάνθρωπης ή υποβιβαστικής συμπεριφοράς, παρακράτησης εγγράφων ταυτοποίησης, παράνομης διακίνησης ανθρώπων, αποπληρωμής χρεών μέσω εργασίας και κάθε άλλης μορφής εργασιακών συνθηκών που θα μπορούσαν να εκθέσουν σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία, όπως και από την παιδική εργασία. Προσλαμβάνουμε μόνο άτομα που έχουν συμπληρώσει το νόμιμο ηλικιακό όριο, οπότε δεν επιτρέπεται η εργασία σε παιδιά στις εγκαταστάσεις μας ή η συμμετοχή τους στην παραγωγή προϊόντων μας. Το εργοστάσιο μας και η κεντρική μας αποθήκη ελέγχονται συχνά για τη συμμόρφωση προς αυτές τις προδιαγραφές. Αυτός ο όρος ισχύει και για όλους τους εργάτες που δεν είναι υπάλληλοι στην Korres, αλλά εργάζονται ή το εργασιακό τους περιβάλλον ελέγχεται ή επηρεάζεται από εμάς αφού εργάζονται στις εγκαταστάσεις μας. Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να εξαναγκάζεται να δεχτεί εργασία ή να παραμείνει στα καθήκοντά του παρά τη θέλησή του. Δεν δείχνουμε καμία ανοχή στη δουλεία, τη καταναγκαστική υπερωριακή εργασία, και την εμπορία ανθρώπων ή την αποπληρωμή χρέους μέσω της εργασίας.

Ώρες εργασίας και διαλείμματα

Η εργασία πρέπει να είναι οργανωμένη έτσι ώστε να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των εργαζομένων στην ιδιωτική του ζωή και τον ελεύθερο χρόνο. Η υπερωριακή εργασία θα πρέπει να ανατίθεται σε εθελοντική βάση και να λαμβάνει υπόψη τις περιστάσεις του μεμονωμένου εργαζομένου. Ο αριθμός και η διάρκεια των διαλειμμάτων πρέπει να ανταποκρίνονται στη φύση της εργασίας και θα πρέπει να παρέχουν στους εργαζόμενους χρόνο για φαγητό, ποτό, ξεκούραση, μετάβαση στην τουαλέτα χωρίς να επιβάλλονται πειθαρχικά μέτρα.

Διάκριση και ίσες ευκαιρίες

Στην KORRES δεσμευόμαστε στη διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος με ίσες ευκαιρίες για όλους. Δεν συμμετέχουμε ούτε υποστηρίζουμε διακρίσεις με βάση τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές απόψεις, την κοινωνική τάξη, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, τη συμμετοχή σε συνδικάτα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το ιατρικό ιστορικό, τις οικογενειακές υποχρεώσεις, την ηλικία και την αναπηρία ή άλλα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν. Η πρόσληψη, η αμοιβή, οι παροχές, η λήξη εργασίας, η συνταξιοδότηση ή κάθε άλλη σχετική με την εργασία απόφαση ορίζεται μόνο βάσει σχετικών και αντικειμενικών κριτηρίων τα οποία συνδέονται με τον ρόλο και την απόδοση. Επιπλέον, κάθε μορφή παρενόχλησης ή διάκρισης βάσει φυλής, χρώματος, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, φυλετικής ταυτότητας ή έκφρασης, θρησκευτικών πεποιθήσεων, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, εθνικής καταγωγής, καταγωγής, εγκυμοσύνης, ιατρικής κατάστασης, υπηκοότητας, σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας δεν είναι επιτρεπτή. Όλες οι εγκαταστάσεις μας είναι προσβάσιμες σε άτομα με ειδικές ανάγκες και έχουμε κάνει ειδικές ρυθμίσεις σε σημεία μέσα σε αυτές ώστε όλες οι ανάγκες να ικανοποιούνται.

Δικαίωμα στην ιδιωτικότητα

Διασφαλίζουμε το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή των εργαζομένων μας. Η ανάκτηση προσωπικών δεδομένων σχετικά με τους εργαζόμενους θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία ανά πάσα στιγμή και να αιτιολογείται από θεμιτό επιχειρηματικό σκοπό, ο οποίος έχει γνωστοποιηθεί στον εργαζόμενο. Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να παρέχονται από τον ίδιο τον εργαζόμενο, εκτός εάν ο εργαζόμενος έχει δώσει γραπτώς τη συγκατάθεσή του για την ανάκτηση των πληροφοριών από τρίτο.

Περιβάλλον

Ο Όμιλος ΚΟΡΡΕΣ αναγνωρίζει πλήρως τις ευθύνες του για την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών του πόρων. Έτσι, όλες του οι λειτουργίες βρίσκονται σε συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς νόμους, τους κανονισμούς και τις άδειες . Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκουμε την υποστήριξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της βιοποικιλότητας. Ο Όμιλος ΚΟΡΡΕΣ μεριμνά για τη πρόληψη της ρύπανσης και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων και υπηρεσιών του κατά το σχεδιασμό, την προμήθεια, την παρασκευή, τη χρήση και το τέλος του κύκλου ζωής τους.

Τι χρειάζεται να γνωρίζουμε

Δουλεύοντας συνεχώς τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων του ο Όμιλος ΚΟΡΡΕΣ επιτρέπει στους πελάτες και τους χρήστες να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η μη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία μπορεί να οδηγήσει σε ποινικές ευθύνες.

Δίκαιος ανταγωνισμός

Ο δίκαιος ανταγωνισμός αποσκοπεί στην προώθηση του ανοιχτού ανταγωνισμού σε μια ελεύθερη αγορά, και η εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ θεωρώντας ζωτικής σημασίας τη συμμόρφωση με τους κανόνες που τον διέπουν, λαμβάνει τις δικές του επιχειρηματικές αποφάσεις, χωρίς συνεννοήσεις ή συμφωνίες «κάτω από το τραπέζι» με ανταγωνιστές ή προμηθευτές που περιορίζουν τον ανταγωνισμό.

Τι χρειάζεται να γνωρίζουμε

Κατά την άσκηση των εργασιών του Ομίλου ΚΟΡΡΕΣ, όλοι μας οφείλουμε:
• Να μη συζητάτε για τις τιμές, την παραγωγή ή τις αγορές με τους ανταγωνιστές
• Να μην καθορίζουμε τιμές μεταπώλησης με πελάτες ή προμηθευτές
• Να παρουσιάζουμε πάντα τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του Ομίλου ΚΟΡΡΕΣ με τρόπο συνεπή με τις βασικές μας αξίες
• Να μην παρακινούμε τρίτους να παραβιάσουν μια υπάρχουσα συμφωνία
• Να μην ενεργούμε ποτέ με τρόπο που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως προσπάθεια αποκλεισμού υφιστάμενων ή δυνητικών ανταγωνιστών ή ελέγχου των τιμών της αγοράς

Ε: Θα πάω σε μια εμπορική έκθεση. Μπορώ να πάω σε περίπτερο ανταγωνιστών;

Α: Ναι. Μπορείτε να πάτε στο περίπτερο και να συλλέξετε οποιοδήποτε υλικό που διανέμεται δημόσια. Ωστόσο, εάν μιλήσετε με οποιονδήποτε στο περίπτερο, αναγνωρίστε τον εαυτό σας ως συνεργάτη του Ομίλου KORRRES και αποφύγετε συζητήσεις για επαγγελματικούς λόγους.

Ε: Ένας πωλητής για έναν ανταγωνιστή και εγώ είμαστε φίλοι. Περιστασιακά μιλάμε για σχέδια μάρκετινγκ. Πρέπει να ανησυχώ;

Α: Ναι. Αποκαλύπτετε εμπιστευτικές πληροφορίες που ο Όμιλος ΚΟΡΡΕΣ έχει επενδύσει χρόνο και χρήμα για να αναπτύξει. Μπορεί επίσης να παραβιάζετε τους νόμους περί ανταγωνισμού που απαγορεύουν τις συζητήσεις μάρκετινγκ και τιμολόγησης

Εφαρμογή του Κώδικα

Ο Κώδικας ισχύει για όλους όσοι εργάζονται για τον Όμιλο ΚΟΡΡΕΣ, ανεξάρτητα από τη θέση, το ρόλο ή το βαθμό ιεραρχίας.

Πότε θα πρέπει να ενημερώσεις

Κάθε ένας από εμάς έχει την ευθύνη να ενημερώσει σε περίπτωση που αντιληφθεί παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει ανώνυμα ή επώνυμα με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
i. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση code@korres.com (για παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας)
ii. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@korres.com (για παραβιάσεις της Πολιτικής για το Whistleblowing)
iii. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση harassment@korres.com (για παραβιάσεις της Πολιτικής Καταπολέμησης Βίας και την Παρενόχλησης)
iv. Μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση Εταιρία ΚΟΡΡΕΣ - Ερμού 25, Κάτω Κηφισιά, Τ.Κ. 14564, με την επισήμανση (υπόψη Εσωτερικού Ελέγχου)
v. Με προσωπική συνάντηση με το Νομικό Τμήμα ή τον υπεύθυνο Εσωτερικού Ελέγχου.

Μηδενική ανοχή

Ο Όμιλος αναγνωρίζει τη συνδρομή των υπαλλήλων που εντοπίζουν πιθανά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Οποιασδήποτε μορφής αντίποινα εναντίον ενός υπαλλήλου ο οποίος αναφέρει κάποια πιθανή παραβίαση του κώδικα, αποτελεί παραβίαση του κώδικα. Η αναφορά, εκ μέρους ενός υπαλλήλου, μίας πιθανής παραβίασης ή η συμμετοχή του σε μία έρευνα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει τη βάση για οποιαδήποτε δυσμενή αντιμετώπισή του συμπεριλαμβανομένων υποβιβασμό, αναστολή ή απώλεια των παροχών , απειλές κλπ. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί τέτοιου είδους αντιμετώπιση θα πρέπει να αναφερθεί στο τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.

close button location icon

verified icon

Ελληνικά
attention icon

Important!

If you continue with the redemption of this gift, you will lose all progress and products added to your cart.

Are you sure you want to redeem now?
Αποκλειστικά για μέλη KORRES Circle

Limited Edition Pure Greek Olive Travel Set

ΔΩΡΟ τα 4 best sellers της σειράς PURE GREEK OLIVE, το απόλυτο travel set για κάθε σου απόδραση! Με ηλεκτρονικές αγορές 65€+ και ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά.

Πρόλαβέ το Δείτε εδώ τους Όρους και Προϋποθέσεις
KORRES | Limited Edition Pure Greek Olive Travel Set KORRES | Limited Edition Pure Greek Olive Travel Set